Regulaminy

Spis regulaminów

 1. Regulamin przyprowadzania i odbioru dzieci
 2. Regulamin korzystania ze stołówki
 3. Regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego

 

 

Regulamin przyprowadzania i odbioru dzieci


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z  późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69)
 3. Statut Przedszkola Niepublicznego Nr 1 w Białymstoku

I. Postanowienia ogólne

 1. Przedszkole czynne jest w godz. od 6.30 do 18.00 pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
 2. Do przedszkola uczęszczają tylko dzieci zdrowe. Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie powinny przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 3. Rodzice powinni informować nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci – zwłaszcza pokarmowych.
 4. Nauczyciele nie są upoważnieni do podawania dzieciom żadnych leków i maści. Wyjątek stanowią choroby przewlekłe np.: refluks pokarmowy. W takim przypadku rodzice/opiekunowie powinni dostarczyć wychowawcom oświadczenie zawierające: imię i nazwisko dziecka, nazwę leku, dawkę podawania, godzinę podawania oraz podpis rodziców lub opiekunów.
 5. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny oraz dostosowany do warunków atmosferycznych, umożliwiający dziecku codzienny pobyt na powietrzu.

 

II. Przyprowadzanie dzieci

 1. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola np. przed wejściem do budynku, w szatni i przed salą zajęć, itp. bez wiedzy nauczyciela.
 2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 3. Do przedszkola dzieci przyprowadzają rodzice lub ich prawni opiekunowie.
 4. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola do godziny 9.30 w celu sprawnego funkcjonowania placówki (przygotowanie odpowiedniej ilości posiłków) oraz umożliwienia dzieciom uczestniczenia w zajęciach i zabawach.
 5. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola są zobowiązane do:
  1. *Rozebrania dziecka w szatni;
  2. *Osobistego przekazania dziecka nauczycielowi grupy, do której uczęszcza lub nauczycielowi dyżurującemu.
  3. *Przekazania informacji mających wpływ na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu.

 

III. Odbieranie dzieci

 1. Dziecko może być odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub pisemnie upoważnioną osobę.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o osobach na stałe upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola (druki przygotowują nauczyciele).
 3. W szczególnych sytuacjach rodzice mogą jednorazowo upoważnić inną osobę do odbioru dziecka z przedszkola o czym powinni powiadomić wychowawcę lub sekretariat placówki.
 4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty, który na żądanie nauczyciela winna okazać.
 5. Osobą upoważnioną do odebrania dziecka jest wyłącznie osoba pełnoletnia.
 6. Wszelkie osoby odbierające dziecko są zobowiązane do osobistego odbioru dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela dyżurującego.
 7. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
 8. Życzenie rodziców dotyczące zakazu odbierania dziecka przez jednego z nich musi opierać się na orzeczeniu sądowym.
 9. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego, osoby odbierające zobowiązane są do osobistegopoinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.
 10. Z chwilą odebrania dziecka z grupy, rodzice przejmują całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
 11. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania aktualnego telefonu kontaktowego.
 12. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi).
 13. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.
 14. W przypadku pobytu wychowanka dłuższym niż godziny pracy przedszkola, rodzice ponoszą dodatkowe koszty związane z zapewnieniem dziecku opieki.
 15. W razie nie odebrania dziecka do godziny 18.00, za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia będzie naliczona kara w wysokości stawki godzinowej nauczyciela mianowanego. Opłatę taką wnoszą Rodzice na rzecz Przedszkola. Nauczyciel opiekujący się dzieckiem otrzymuje odpowiednio wynagrodzenie za swoją dodatkową pracę.
 16. Po upływie 2 godzin od zakończenia pracy przedszkola i nieodebrania dziecka, powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem).

 

Regulamin korzystania ze stołówki


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z  późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69)
 3. Statut Przedszkola Niepublicznego Nr 1 w Białymstoku

 1. W przedszkolu obowiązuje zakaz wchodzenia na stołówkę osobom postronnym.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię przedszkolną dla dzieci, nauczycieli i pracowników PN Nr 1.
 3. Nauczyciele/wychowawcy spożywający obiady w placówce powinni korzystać ze stołówki na I piętrze.
 4. Dzieci 2, 3, 4 – letnie korzystają ze stołówki przedszkolnej. Dzieci 5 i 6 – letnie korzystają ze stołówki szkolnej na piętrze.
 5. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek oraz nauczyciele – wychowawcy, asystentki i pracownicy obsługi.
 6. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań.
 7. Nauczyciele i pomoce wymagają kulturalnego zachowywania się w czasie spożywania posiłków oraz zachowania ciszy.
 8. Po spożytym przez dzieci posiłku wychowawczynie i asystentki powinny odstawić naczynia i sztućce do wyznaczonego okienka.
 9. Wszyscy korzystający ze stołówki przedszkolnej powinni dbać o ład i porządek.
 10. Za czystość pomieszczenia stołówki odpowiada szef kuchni i osoby obsługujące i wydające posiłki.
 11. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w stołówce odpowiadają wychowawcy i asystentki nauczyciela..
 12. W przypadku planowanej nieobecności dziecka w przedszkolu należy zgłosić ten fakt najpóźniej do godz. 8.30 (osobiście lub telefonicznie) w sekretariacie szkoły. Zwroty za wyżywienie przysługują od 3 dni nieobecności dziecka. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 13. Koszt dziennego wyżywienia w przedszkolu wynosi:
  1. *8 zł. dieta ogólna
  2. *10 zł. dieta bezmleczna
  3. *12 zł. dieta bezglutenowa.

 

Regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego


I. Postanowienia ogólne

 1. Drzwi wejściowe do placówki są kodowane. Zmiany kodu dostępu dokonuje dyrektor w miarę potrzeb.
 2. Po miesięcznej przerwie funkcjonowania, placówka poddawana jest przeglądowi technicznemu przez komisję w składzie: inspektor BHP, członek zespołu ds. bezpieczeństwa, dyrektor lub wicedyrektor.
 3. W miejscu widocznym umieszczone są numery telefonów policji, straży pożarnej i pogotowia.
 4. Telefon znajduje się w miejscu ogólnie dostępnym dla wszystkich pracowników.
 5. Zabrania się wchodzenia dzieciom i osobom nie pożądanym do następujących pomieszczeń: kuchnia, piwnica, pomieszczenie gospodarcze.
 6. Przeprowadzane są akcje ewakuacyjne w ramach realizacji programu „Bezpieczny Przedszkolak”.
 7. Sprawdzany jest stan techniczny zabawek.
 8. Dzieciom nie można samodzielnie przemieszczać się po terenie przedszkola, zawsze powinny przebywać pod opieką osoby dorosłej np. nauczyciela, woźnej, asystenta nauczyciela, specjalisty, rodzica.
 9. Nauczyciele przeprowadzają z dziećmi pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa podczas zabawy.
 10. Dzieci wdrażane są do posługiwania się głosem umiarkowanym podczas zabawy.

 

II. Korzystanie z placu zabaw

 

 1. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przebywać na placu tylko pod opieką osoby dorosłej głównie nauczyciela prowadzącego grupę oraz asystenta nauczyciela.
 2. Osobom postronnym nie wolno przebywać na terenie ogrodu bez zezwolenia dyrektora przedszkola.
 3. Urządzenia do zabaw w ogrodzie przedszkolnym dostosowane są do wzrostu i wagi dziecka przedszkolnego od 2 do 7 lat.
 4. Korzystanie z urządzeń przez dzieci starsze i młodzież może spowodować uszkodzenia zagrażające życiu i zdrowiu użytkownika.
 5. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu, zieleni itp. odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej opiekun.
 6. Osoby przebywające w ogrodzie przedszkolnym powinny dbać o wszystkie urządzenia i wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem.
 7. Dzieci wraz z nauczycielem po zakończeniu zabawy zobowiązane są do posprzątania po sobie ogrodu.
 8. W ogrodzie obowiązuje zakaz :
  1. *palenia papierosów;
  2. *wprowadzania psów i innych zwierząt mogących zanieczyścić ogród przedszkolny.
 9. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego, rodzice lub opiekunowi zobowiązani są do osobistego poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.

 

Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych wychowanków. Starajmy się, aby zabawa dzieci nie była zakłócona wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami. Zadbajmy o to, aby teren placu zabaw mógł służyć wyłącznie jako miejsce zabaw i wypoczynku.

 

III. Telefony alarmowe

 1. Straż miejska 986
 2. Straż Pożarna 998
 3. Policja 997
 4. Pogotowie ratunkowe 999
 5. Ogólna pomoc (z telefonu komórkowego) 112